ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษาลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวเวียดนามและเก็บข้อมูลการทำวิจัยระหว่างประเทศ

...

9-11-60 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสานเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา และ นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะคณาจารย์และผู้บริหาร Vietnam Buddhist University ...

ดร.ลำพอง กลมกูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
พระราชวรเมธี ,ดร. นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมมงคลเจดีย์
Government started the process of honoring HM the late King Bhumibol Adulyadej with the prestigious designation with “The Great”
ดร.ลำพอง กลมกูล นำคณะนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ประกอบโครงการวิจัยฯ ณ ศูนย์พม่าศึกษา
ร่วมสังเคราะห์งานวิจัย ทุนมุ่งเป้า สกว. @ วช.
พระราชวรเมธี, ดร. มอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนวช.
พระศรีธวัชเมธี เข้าร่วมประชุม “Association of ASEAN Bhuddhist Community” ณ Karaweik Palace นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

พระศรีธวัชเมธี เข้าร่วมประชุม “Association of ASEAN Bhuddhist Community” ณ Karaweik Palace นครย่างกุ้ง ...

13 ต.ค. 60  พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ณ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ณ ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.วิรัช นิยมธรรม และผศ. อรนุช นิยมธรรม ...

ดร.ลำพอง กลมกุล และคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการใช้สื่อการวิจัย “LISREL”
Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร

Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – ...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก” โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ...

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ