ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

...

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป ดังนี้ 1.ประกาศ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ)
ประกันคุณภาพและการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของส่วนงานฝ่ายสนับสนุน มจร
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มจร

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มจร

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมให้ความรู้แก่ทุกหน่วยงานใน มจร ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ...

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 ...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบรายชื่อ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยทางสังคมศาสตร์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...

วิจัยพบผูกเสี่ยว-ปิยวาจานำพาอาเซียนสันติสุข

การวิจัยทางพระพุทธศาสนาค้นพบประเพณีผูกเสี่ยว สนทนากันด้วยปิยวาจา แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน                       ...

มจร.เล็งเปิดปริญญาโทพุทธศาสนากับอาเซียน

มจร.เล็งเปิดปริญญาโทพุทธศาสนากับอาเซียน

   14 กุมภาพันธ์ 2556 08:32 น. มจร.ผุดไอเดีย เปิดปริญญาโทพุทธศาสนากับอาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.         ...

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก ...

มติชนรายวัน คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน   แผนผังเมืองลพบุรี ...

คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย
Will Vietnam Become SE Asia’s Greece?
ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์ (ไอเอ็นเอ็น)

...

ผู้นำอาเซียนประกาศเลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค. 58
“โรงแรมวิถีพุทธ” แห่งเดียวในเมืองไทย

“โรงแรมวิถีพุทธ” ...

28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:13 น. โดย…ชีวิน ศรัทธา ...

The Buddhist monastery of Taung Kalat,  one of the most breathtaking sites in the city of Bagan, Myanmar.
10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในสิงคโปร์

10 ...

“มะนิลา”เมืองน่าแวะ

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ