ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

พระศรีธวัชเมธี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑

พระศรีธวัชเมธี ...

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีส่งบทความเชิงสารคดีในโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน:ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม
ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานให้โอวาทและมอบรางวัล ในการทำบุญเทศกาลขึ้นปีใหม่ของ วส.พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมพระวิปัสสนาจารย์ และให้โอวาทแก่นิสิต
ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้บริการวิชาการด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้บริการวิชาการด้านการวิจัย ...

21/12/2560 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นทั้งการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์อาเซียนศึกษาประชุมบุคลากร โดยมี พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

ศูนย์อาเซียนศึกษาประชุมบุคลากร โดยมี พระราชวรเมธี, ดร. ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  ร และ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานในการประชุมบุคลากร พร้อมด้วย พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้อง A400 อาคารเรียนรวม ...

โครงการคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มจร ณ ห้อง A401 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

โครงการคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต ...

เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 โครงการคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ใ ...

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. รก.ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. รก.ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา ...

ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 ทางคณะสงฆ์จีนโดยวัดพระหยก (Jade Buddha Temple) แห่งนครเซี่ยงไฮ้ กราบอาราธนา พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. ...

ดร. ลำพอง กลมกูล ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัมมนาทัศนาเส้นทางสายวัฒนธรรมปราสาทหินทราย

ดร. ลำพอง กลมกูล ...

2-3 ธันวาคม 2560 ดร. ลำพอง กลมกูล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัมมนาทัศนาเส้นทางสายวัฒนธรรมปราสาทหินทราย (พิมาย-พนมรุ้ง-เมืองต่ำ-ตาเมือน-ตาควาย-เขาพระวิหาร-วัดพู-นครวัด-นครธม) ...

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก ...

มติชนรายวัน คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน   แผนผังเมืองลพบุรี ...

Understanding Buddhist-Muslim relations in Burma (Myanmar)
คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย
Will Vietnam Become SE Asia’s Greece?
ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์ (ไอเอ็นเอ็น)

...

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ