ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ยลถิ่นปราสาท ตามหารากเหง้าวัฒนธรรมอาเซียน โดย พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา

ยลถิ่นปราสาท ตามหารากเหง้าวัฒนธรรมอาเซียน โดย พระศรีธวัชเมธี ...

อนุทินประจำวัน (๔๔๗ ตามหา “สยาม” ในเขมร) . นับเป็นการไปเยือนเสียมเรียบและพนมเปญเป็นครั้งที่ ๒ ในชีวิต ครั้งแรกเมื่อ ๑๓ ปีที่แล้ว ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๘ . เมืองเสียมเรียบ (Siem Reap) เขาเขียนถอดอักษรมาเป็นไทยว่า ...

ชื่นชมอารยธรรมโบราณของอาเซียนผ่านอนุทิน พระศรีธวัชเมธี
พระศรีธวัชเมธี นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ศึกษาเชิงพื้นที่ ณ ประเทศกัมพูชา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมพิเศษการเขียนบทความวิชาการให้กับนิสิตอาเซียน มจร
มหาวิทยาลัยออกคำสั่งเลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ...

6 มี.ค. 61 พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระองคนายกแห่งสงฆ์นิกายอมรปุระ ประเทศศรีลังกา ...

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา  เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยด้วยศาสตร์การวิจัยระดับสูง

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เปิดรับสมัคร ...

ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา  เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยเชิงอาณาบริเวณศึกษา ...

พระศรีธวัชเมธี เป็นประธานสอบสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ผู้สมัครเข้าอบรมพระธรรมทูต รุ่น 24

พระศรีธวัชเมธี เป็นประธานสอบสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ...

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานสอบสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ผู้สมัครเข้าอบรมพระธรรมทูต รุ่น 24โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 จำนวน 135 รูป ...

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อม มจร หน่วยวิทยบริการ จ.พิจิตร

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ...

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน คปพ. ...

พระราชวรเมธี, ดร. ป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

พระราชวรเมธี, ดร. ป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก ...

 วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน ...

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์ลงพื้นที่วิจัยเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สปป ลาว

ดร.ลำพอง ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการเข้าร่วมสังเกตวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ (PA-O)
ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมงานชาติพันธ์เสวนานิสิตชาวปะโอ
ดร. ลำพอง กลมกูล ติดตามความก้าวหน้าโครงการสัมมนาทัศนาเส้นทางสายวัฒนธรรมปราสาทหินทราย
รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ