ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมพิเศษการเขียนบทความวิชาการให้กับนิสิตอาเซียน มจร

ศูนย์อาเซียนศึกษา ...

(English Below) ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมพิเศษการเขียนบทความวิชาการให้กับนิสิตอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตมหาวิทยาลัยระหว่างปิดภาคเรียน ...

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งเลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา  เปิดรับสมัคร คณาจารย์ นักวชาการและนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการออกแบบวิจัยด้วยศาสตร์การวิจัยระดับสูง
พระศรีธวัชเมธี เป็นประธานสอบสัมภาษณ์กลุ่มย่อย ผู้สมัครเข้าอบรมพระธรรมทูต รุ่น 24
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจความพร้อม มจร หน่วยวิทยบริการ จ.พิจิตร

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ...

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน คปพ. ...

พระราชวรเมธี, ดร. ป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

พระราชวรเมธี, ดร. ป็นประธานสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก ...

 วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน ...

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Text)

พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ...

“คณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกสากล” พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Text) เป็นภาษาไทย ณ ...

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ร่วมพิธีประทานวุฒิบัตร – โอวาท และปิดโครงการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง รุ่นที่ ๒๒

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ร่วมพิธีประทานวุฒิบัตร – ...

 วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานในการจำนวนกว่า ๓๐๐ รูป ณ วัดพิชยญาติการาม กทม ...

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์ลงพื้นที่วิจัยเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สปป ลาว

ดร.ลำพอง ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ พร้อมทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์ลงพื้นที่วิจัยเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สปป ลาว ...

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ