ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

imagesพระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับเอกราชเป็นรัฐชาติและยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ร่วมประชุม สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท ครังที่ ๔ IATBU (4 International conference Association of Theravada Buddhist University)

ร่วมประชุม สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท ครังที่ ๔ IATBU (4 International conference Association of ...

วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มจร /รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. ร่วมประชุม สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาบันทึกเทปบทถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายนศูนย์อาเซียนศึกษา
อธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ รักษาการส่วนงานบริหารและวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
โครงการยุวสงฆ์อาเซียนสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา 2559
ศูนย์ร่วมงานฉลองวันเกิดอธิการบดี 61 ปี
โครงการ บริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน ด้วยหลักขันติธรรม
โครงการ บริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน ด้วยหลักขันติธรรม
ดาวโหลด โครงการอบรม เขียนบทความวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
รายงานการวิจัย
มจร มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา หลวงพ่ออ่อง ซาน สดายอ

มจร มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา ...

๒๗ พ.ค. ๕๙ : พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ...

มจร จัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์

มจร จัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี ...

๒ พ.ค.๕๙ มจร จัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ...

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร บรรยายพิเศษเรื่อง “มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๒”

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร บรรยายพิเศษเรื่อง “มองทิศทาง นโยบาย ...

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๒” ...

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มจร

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน มจร

สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมให้ความรู้แก่ทุกหน่วยงานใน มจร ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ...

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 ...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบรายชื่อ

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

ปฏิทินศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ