วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน – พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมฺรํสี), ดร.

วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมฺรํสี), ดร. อ่านออนไลน์ [st_gdocs width=’800′ height=’800′ url=’http://www.asc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/02_critique-on-a-philosophy-of-self-sufficiency-economy_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2-25-50.pdf’]

การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า ในประชาคมอาเซียน

การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า ในประชาคมอาเซียน Enhancing Buddhist Research Potential for the Advancement in ASEAN Community ดร.ลำพอง กลมกูล Dr. Lampong Klomkul ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ASEAN STUDIES CENTER, MCU บทคัดย่อ การศึกษาทางพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้เทียบเท่ากับ ศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้โดยผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งนักวิจัยจ าเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพให้มีความพร้อมใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการวิจัยที่ชัดเจน ตามยุทธศาสตร์ของชาติและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 2) สามารถออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีวิจัยและมีความทันสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย การออกแบบ การวิจัยแบบผสมวิธี การสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาทฤษฎีฐานรากผ่านกระบวนการวิจัยเชิง คุณภาพ การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ โจทย์ที่เป็นปัญหาวิจัย 3) มุ่งเน้นการท างานวิจัยให้มีความเป็นสากล […]

แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ ในประชาคมอาเซียน : การศึกษาเบื้องต้น

แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ ในประชาคมอาเซียน : การศึกษาเบื้องต้น Trends of Educational Management for the Unity of Countries in ASEAN Community: Preliminary Study พระราชวรเมธี, ดร. Phra Rajvaramethi, Ph.D. อ่านออนไลน์ [st_gdocs width=’800′ height=’800′ url=’http://www.asc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/Paper-of-Research-Program_Education-in-ASEAN_Thai-Version.pdf’]

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?