การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า ในประชาคมอาเซียน

การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้า ในประชาคมอาเซียน
Enhancing Buddhist Research Potential for the Advancement in ASEAN Community

ดร.ลำพอง กลมกูล
Dr. Lampong Klomkul
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ASEAN STUDIES CENTER, MCU

บทคัดย่อ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้เทียบเท่ากับ ศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้โดยผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งนักวิจัยจ าเป็นต้องพัฒนา ศักยภาพให้มีความพร้อมใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการวิจัยที่ชัดเจน ตามยุทธศาสตร์ของชาติและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 2) สามารถออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีวิจัยและมีความทันสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย การออกแบบ การวิจัยแบบผสมวิธี การสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาทฤษฎีฐานรากผ่านกระบวนการวิจัยเชิง คุณภาพ การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ โจทย์ที่เป็นปัญหาวิจัย 3) มุ่งเน้นการท างานวิจัยให้มีความเป็นสากล ได้แก่ การปรับระบบการอ้างอิง ให้เป็นแบบสากล (รูปแบบ APA) และการน าเสนอผลงานวิจัยที่มีความเป็นสากล กล่าวคือ สามารถ เรียบเรียงเขียนรายงานการวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 4) สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งบทความวิจัยเพื่อ น าเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ 5) สามารถพัฒนาศักยภาพของทีม วิจัยในการประสานงานเพื่อขอทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในประเทศ เช่น เครือข่ายองค์กรบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช) และแหล่งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนากับประเทศในประชาคมอาเซียนต่อไป

คำสำคัญ : การเพิ่มศักยภาพ, วิจัยทางพระพุทธศาสนา, ประชาคมอาเซียน

อ่านออนไลน์
[st_gdocs width=’800′ height=’800′ url=’http://www.asc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/Visakha-Bucha-2015_Thai.pdf’]

May 16, 2015   267   admin    บทความวิชการ – ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  

Total 0 Votes

0

Tell us how can we improve this post?


+
=


Verify Human or Spambot ?

Add A Knowledge Base Question !You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!


+
=


Verify Human or Spambot ?

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?