28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

28071059_10211111588001301_4162744550427639304_o

คลินิกวิจัยกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม

คลินิกวิจัยกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม  18 กุมภาพันธ์ 2561 คลินิกวิจัยได้มีโอกาสถวายความรู้ บริการวิชาการ ด้านการออกแบบการวิจัย R2R ให้กับกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม นักเผยแผ่ กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ – วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.] เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในการพัฒนางานเครือข่าย และการเผยแผ่ด้วยกระบวนการวิธีวิจัย ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

28162326_10211111867888298_4510913679391638204_o

ประชุมเครือข่ายนักวิจัย พัฒนางานวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ประจำปี 2560

ประชุมเครือข่ายนักวิจัย พัฒนางานวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ประจำปี 2560 —————— 17 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมพัฒนางานวิจัยกับเครือข่ายนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาเขตอุบลราชธานี และคณะสังคมสังคมศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา เรื่อง “การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปี 2560 [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – วช.] โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. [รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร] เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สถานที่ห้องประชุม 401 ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

27858600_2035286403419158_5178760008978127226_n

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

17 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุม มวก. 48 พรรษา มจร

28168328_2036280703319728_1090934025109650464_n

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย มาโดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้จำนวน ๔๗ รูป/คน เข้าร่วม จาก ๖ ส่วนงาน ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จากนั้น ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐” โดยท่านได้ระบุถึงปัจจัยขับเคลื่อน ด้านปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้านปัจจัยภายใน คือพันธกิจของมหาวิทยาลัย แรงกดดันที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างและพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ๔.๐ ประกอบด้วย ๑.แผนพัฒนาบุคลากร มจร ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒.แผนแม่บทการจัดการความรู้ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “ความรู้ – สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน […]

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?