ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ดร.ลำพอง กลมกุล และคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการใช้สื่อการวิจัย “LISREL”
Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร
ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
เปิดรับสมัครครูอาสา รุ่นที่ 8
พระศรีธวัชเมธีป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Training the Trainer : Academic Writing Workshop วิทยาเขตขอนแก่น
Project of ” Training the Trainer”, An Academic Writing Workshop on 22-23 August 2017 at MCU Konkaen Campus.
พระศรีธวัชเมธี  รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาไหว้พระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมใจพี่น้องขอนแก่นแดนเสียงเเคนดอกคูน
Project on Training the Trainer co-hosted by ASEAN Studies Centre and MCU Khonkean   Campus

Project on Training the Trainer co-hosted by ASEAN Studies Centre and MCU Khonkean Campus

Dipti Visuddhangkoon is givin g lecture for participants. Our course participants are inspired by your lecture. On behalf of ASEAN Studies Centre, including the students and all members who attended the lecture on 22-23 August 2560 ,thank you for truly excellent presentation.

โครงการการเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแผ่

...

18-19 สิงหาคม 2560 ศูนย์อาเซียน จัดโครงการการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแผ่ แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ...

เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ โดยพระศรีธวัชเมธี

เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ ...

อนุทินประจำวัน (๒๐๓ เมืองแครง ที่ (ไม่) เคลือบแครงใจ–สถานที่ประกาศอิสรภาพ) . เดินทางจากย่างกุ้งลงไปได้ทางรัฐมอญทีไร ก่อนข้ามแม่น้ำสะโตง ...

คลินิกวิจัยโดยศูนย์อาเซียนศึกษายินดีต้อนรับนิสิตทุกท่านเพื่อปรึกษาและพัฒนาโจทย์งานวิจัย

...

5 สิงหาคม 2560 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ได้ให้คำปรึกษาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ...

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the Trainer : การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ...

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก โถโลโปตี อยู่ เมืองลพบุรี (จ. ลพบุรี)

รายงานพิเศษ: รัฐทวารวดี จีนเรียก ...

มติชนรายวัน คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน   แผนผังเมืองลพบุรี ...

คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย
Will Vietnam Become SE Asia’s Greece?
ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์ (ไอเอ็นเอ็น)

...

ผู้นำอาเซียนประกาศเลื่อนเปิด AEC เป็น 31 ธ.ค. 58
“โรงแรมวิถีพุทธ” แห่งเดียวในเมืองไทย

“โรงแรมวิถีพุทธ” ...

28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:13 น. โดย…ชีวิน ศรัทธา ...

The Buddhist monastery of Taung Kalat,  one of the most breathtaking sites in the city of Bagan, Myanmar.
10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในสิงคโปร์

10 ...

“มะนิลา”เมืองน่าแวะ

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ