ทักทายภาษาอาเซียน

001   002 003 004 005
006 007 008 009 010
 

ศูนย์รวมทางปัญญา

พุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญาแก่ประชาชน จึงตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์รวมทางปัญญา โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียน

พระพุทธศาสนาในอาเซียนถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มาพร้อมกับการสร้างกลุ่มอาเซียน กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์อาเซียน คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา คือประวัติศาสตร์อาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่อดีต ดินแดนสุวรรณภูมิ ยุคการเข้ามา ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคง ณ ดินแดนอาเซียน ยุคการเข้ามาของศาสนาใหม่ อิสลามและคริสศาสนา และยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งหลายประเทศในประชาคมอาเซียนได้รับอิสรภาพ และยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ส่งผ่านต่อไปยังอนาคมเพื่อคนรุ่นต่อไปในประเทศประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

การเรียนรู้แบบยั่งยืนและตลอดชีวิต เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอาเซียนนับเป็นความท้าทายใหม่ ก่อเกิดเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีวิถีปฏิบัติ ทัศนคติที่หล่อหลอมจิตวิญญาณของชนชาติอาเซียนผ่านพระพุทธศาสนา และศาสนาทั้งหลาย เป็นการเรียนรู้แบบพหูนิยม บนความหลากหลาย จากที่มาหลายหลาก จุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงความสุข ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางของอาเซียนศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า ศูนย์รวมทางปัญญา พระพุทธศาสนาในอาเซียน เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.  Asean Studies Center, MCU.

ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา&อาเซียน

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ...

20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind ...

คลินิกวิจัยกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ประชุมเครือข่ายนักวิจัย พัฒนางานวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ประจำปี 2560
พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
พระศรีธวัชเมธี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑
ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีส่งบทความเชิงสารคดีในโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน:ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม

ศูนย์อาเซียนศึกษา ...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ชวนนิสิต ทั้งส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน ร่วมกิจกรรมใน ด้วยการส่งบทความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Vietnamese Culture and Tradition” นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 15 ...

ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.

ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.

 ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place , 15.00-17.00. This programme is organizing and gathering of MCU Student Organization as a venue for sharing and learn together about multi culture in ASEAN with active learning so it has been held once in every week with specific […]

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานให้โอวาทและมอบรางวัล ในการทำบุญเทศกาลขึ้นปีใหม่ของ วส.พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง

พระราชวรเมธี, ดร. ...

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รก.ผอ.วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และประธาน คปพ. อ.สามพราน จ.นครปฐม .. ต่อจากนั้น เวลา 16.00 ...

พระครูสิริเจติยานุกิจ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นำพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองเจ้าคณะภาค 6 ...

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมพระวิปัสสนาจารย์ และให้โอวาทแก่นิสิต

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ...

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 19.15 -21.20 น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และรักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ...

ข่าว มจร. รายการที่ได้รับความนิยม

 

บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ