ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ24131592_1997352633879202_1333714325249582383_n 24301337_1997352650545867_5058878929241055940_nณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 
ในการนี้ พระพรหมบัณฑิต ,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีและปาฐากถาเปิดการเสวนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนา : รากฐานทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง” “Buddhism : Cultural Foundation in Mekong Basin”

Phrarajavamedhi, Dr., Acting Director, ASEAN Studies Centre, together with MCU Rector participated in opening ceremony of class room building of the college in Nakorn Panom Sangha College during 2016, 2-4 December.

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?