ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา

28618874_10212911458995626_2003699463934930693_o 28619479_10212911499796646_2428009326674665988_o 28700950_10212911495076528_4849850835020717003_o 28827071_10212911458955625_2266176741746009288_o 28827347_10212911496116554_5962699882519329487_o 28827691_10212911461875698_7201573010516965928_o 28827841_10212911464675768_81551276852080690_o

ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิติโต ,ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และ นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี 
สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติและมอบให้ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน จะนำข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจ และแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากที่ประชุม มาดำเนินการต่อไป

Comments

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?