ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ความเป็นมาและเหตุผล

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เน้นจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข รวมทั้งมีพันธกิจที่ส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
 •  วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่เปิดตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลักของการรวมตัวกันจำแนกเป็น ๓ เสาหลัก ประกอบด้วย ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) และ ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC) โดยที่ทั้งสามเสาหลักมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และเสาหลักที่สามเป็นเสาหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และจากเสาหลักที่ได้กำหนดไว้นี้ทาง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะหรือสถาบัน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน จากภารกิจที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้ร่างกำหนดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนให้เป็นไปตามภารกิจ โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกรอบของการบริหารงานของศูนย์ แบ่งเป็น ๒ ส่วนงาน คือ ส่วนงานบริหาร และส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการทางอาเซียนศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนต่อไป
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
asc_building

ประวัติการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Center)

ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นส่วนงาน ๑ ใน ๓ ส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่มีสถานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน (ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยพระธรรมทูต) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา รูปแรก ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ “ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
 • ๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ
๑.๑ กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๑.๒ กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒ กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” จากภารกิจดังกล่าว ศูนย์อาเซียนศึกษาจำเป็นต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองกับการดำเนินงานของศูนย์ให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยทางพระพุทธศาสนา โดยมีโครงสร้างของศูนย์อาเซียน ดังนี้ แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างของศูนย์อาเซียน
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
asc_building

สภาพปัจจุบัน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเพื่อมีภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน และแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน และในแต่ละส่วนงานมีสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ดังนี้
 • ๑. ส่วนงานบริหาร ในขณะนี้ได้กำลังดำเนินเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาบรรจุในหน่วยงาน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา  และการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในสำนักงานของศูนย์อาเซียนศึกษา การสร้างความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการของประเทศอาเซียนจากการเข้าร่วมงานสัมมนาที่ประเทศเวียดนาม และนักวิชาการไทยของมหาวิทยาลัยในประเทศ
 • ๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อนำเสนอของบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จำนวน ๒ แผนงานวิจัย และ ๖ โครงการวิจัยย่อย และได้มีการจัดทำเนื้อหาสาระน่ารู้และบทความวิชาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนลงในฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.asc.mcu.ac.th/ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมเผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ มีดังนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้
๑) โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง ๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน” ๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ๔) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ๕) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ASEAN_MAP_Countries

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา

ในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา โดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอเป็น ๒ ตอน มีรายละเอียดดังนี้ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ASEAN_MAP_Countries
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเป็นสารสนเทศที่สำคัญที่ช่วยในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป ๑.๑ สุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ๑.๒ ปณิธานมหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  ๑.๓ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ๑.๔ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ๑.๕  พันธกิจมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจสำคัญ ในฐานะอุดมการณ์ศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ด้านพระพุทธ ศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ๒) มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล ๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ ๔) มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม ๕) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ๑.๖ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ๑.๗ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย                ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม  ๑.๘ อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ๑.๙ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๑ ๑) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ๒) เพื่อวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้บริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่บนพระพุทธศาสนา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะสงฆ์ ชุมชน และสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน ๓) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ๑.๑๐  ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๑ ๑) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ๓) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติ และนานาชาติ ๔) การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๑.๑๑ เป้าประสงค์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๑       ๑) บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ๒) มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ๓) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้พัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ ๔) มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่คณะสงฆ์ ชุมชน และสังคมระดับชาติและนานาชาติ ๕) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๖) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา           ๑) ปรัชญา พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน           ๒) ปณิธาน           ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน           ๓) วิสัยทัศน์           เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๔) พันธกิจ               ๔.๑) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๔.๒) ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล ๔.๓) มุ่งส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๔.๔) มุ่งเน้นการให้การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีตามวิถีอาเซียน ๔.๕) มุ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๒.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับการศึกษา ภาษาและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล ๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและนักวิจัยทางพระพุทธ ศาสนาในประชาคมอาเซียน ๓) เพื่อพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ๒.๓ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ๑) การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๓) การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ๔) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๒.๔ เป้าประสงค์ในแผนพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ๑) ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธ ศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย ๒) ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและประเทศในประชาคมอาเซียน ๓) ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ๔) ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (๔) เป้าประสงค์ (๔) และกลยุทธ์ (๑๘)

ในแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
๑. การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ๑. ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธ ศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย ๑. พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง๒. พัฒนานักวิจัยให้ผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่๓. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ๔. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิต นักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒. ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศ๗. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ๘. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนิสิตในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ๓. ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ๙. ส่งเสริมการให้บริการชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ของประชาคมอาเซียนที่บูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม๑๐. พัฒนาและเปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต๑๑. ส่งเสริมการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาอาเซียน เช่น แปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียน และแปลหนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาของอาเซียนเป็นภาษาไทย๑๒. พัฒนาและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาสู่พื้นที่สาธารณะ๑๓. พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
๔. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๔. ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๑๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความตื่นรู้และทันยุคทันเหตุการณ์๑๕. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา๑๖. พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพระดับสากล๑๗. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ๑๘. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ ๑ ศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถผลิตงานและเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเสาหลักของประชาคมอาเซียนการวิจัย
ตัวชี้วัด ๑. จำนวนผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อย่างน้อยปีละ ๓ เรื่อง ๒. การใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมเพื่อการปรับตัวเมื่อเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ร้อยละ ๓๐ ของงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ ๓. บุคลากรในหน่วยงานอาเซียนศึกษาของ มจร ในวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบการวิจัยด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาทั้งหมด ๔. จำนวนของโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย ๑ โครงการต่อปีงบประมาณ ๕. จำนวนของผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ ๖.  จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ๗.  มีระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ๘.  จำนวนของผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในโครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับนานาชาติ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง มาตรการ            ๑.๑ ผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๑.๒ ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง ๑.๓ ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมเพื่อการปรับตัวเมื่อเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการ/กิจกรรม ๑.๑  โครงการผลิตผลงานวิจัยพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๑.๒  โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ (Research Utilization) กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานักวิจัยและผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่ มาตรการ           ๒.๑ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานด้านอาเซียนศึกษาของ มจร ในวิทยาเขตต่างๆ อย่างน้อยวิทยาเขตละ ๑ คน ๒.๒ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานอาเซียนศึกษาของ มจร ในวิทยาเขตต่างๆ ออกแบบการวิจัยด้านพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่ โครงการ/กิจกรรม ๒.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาตรการ           ๓.๑ ติดตามประกาศโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาตามแผนการวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ๓.๒ พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โครงการ/กิจกรรม ๓.๑ โครงการพัฒนางานวิจัยของอาเซียนศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มาตรการ           ๔.๑ จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ๔.๒ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ           ๔.๓  ส่งเสริมการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โครงการ/กิจกรรม ๔.๑ โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับนานาชาติ ๔.๒ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ๔.๓ โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิต นักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด ๑. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๒. จำนวนของผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมที่ร่วมมือกันผลิตของนักวิจัยในอาเซียน ๓. จำนวนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจนำมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน ๔. จำนวนของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร และวิทยาเขตต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมหาจุฬาฯ สู่อาเซียน ๕. จำนวนของนิสิตในประเทศอาเซียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนิสิตอาเซียนศาสนสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ มาตรการ           ๕.๑ ทำข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนกับสถาบันระดับชาติและนานาชาติ ๕.๒  ส่งเสริมความร่วมมือผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  โครงการ/กิจกรรม ๕.๑  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๕.๒  โครงการผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักวิจัยในอาเซียน กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศ มาตรการ           ๖.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ  โครงการ/กิจกรรม ๖.๑ โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจนำมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ มาตรการ           ๗.๑  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ โครงการ/กิจกรรม ๗.๑  โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมหาจุฬาฯ สู่อาเซียน   กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนิสิตในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรการ           ๘.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โครงการ/กิจกรรม ๘.๑  โครงการนิสิตอาเซียนศาสนสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ ๓ ศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด ๑. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธบูรณาการกับประชาคมอาเซียน ๒. จำนวนของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ๓. จำนวนของตำราทางวิชาการและตำราการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๔. จำนวนของบทความวิชาการด้านองค์ความรู้ในอาเซียนที่เผยแผร่ในเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ๕. จำนวนของบทความวิชาการด้านองค์ความรู้ในอาเซียนได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย ๑ บทความต่อปีงบประมาณ ๖. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) ที่จัดทำขึ้นได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index: TCI) ๗. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเชิงพุทธอาเซียน กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมการให้บริการชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ของประชาคมอาเซียนที่บูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม มาตรการ              ๙.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่บูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา   โครงการ/กิจกรรม ๙.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธบูรณาการกับประชาคมอาเซียน   กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาและเปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต มาตรการ           ๑๐.๑ ส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต   โครงการ/กิจกรรม ๑๐.๑ โครงการจัดทำหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาอาเซียน เช่น แปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียน และแปลหนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาของอาเซียนเป็นภาษาไทย มาตรการ           ๑๑.๑  ส่งเสริมการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาอาเซียน ๑๑.๒ ส่งเสริมการผลิตตำราการวิจัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ๑๑.๑ โครงการผลิตตำราทางวิชาการและตำราการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน    กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาสู่พื้นที่สาธารณะ มาตรการ           ๑๒.๑ ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. ๑๒.๒ ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเพื่อนำเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ   โครงการ/กิจกรรม ๑๒.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียน ๑๒.๒ โครงการส่งเสริมให้บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน มาตรการ           ๑๓.๑  จัดทำ “วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) ๑๓.๒  ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอาเซียนบูรณาการร่วมกับภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศอาเซียน   โครงการ/กิจกรรม ๑๓.๑ โครงการจัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies) ๑๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเชิงพุทธอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ ๔ ศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ๑. บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด ๒. บุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ๓. มีการประเมินผลการบริหารจัดการงานของศูนย์อาเซียนศึกษาตามวงจร PDCA ๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร ๕. จำนวนของทรัพยากรที่สนับสนุนการบริหารจัดการ ๖. ผลการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานบริหารและงานส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา ๗. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความตื่นรู้และทันยุคทันเหตุการณ์ มาตรการ           ๑๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๑๔.๒ ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โครงการ/กิจกรรม ๑๔.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา ๑๔.๒ โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนในระดับชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา มาตรการ           ๑๕.๑ จัดให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในศูนย์อาเซียนศึกษาให้กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา  โครงการ/กิจกรรม ๑๕.๑ โครงการประเมินผลการบริหารจัดการงานของศูนย์อาเซียนศึกษาตามวงจร PDCA กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพระดับสากล มาตรการ           ๑๖.๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารที่มีอยู่ให้มีความเชื่อมโยงครบถ้วนและมีความเป็นปัจจุบัน ๑๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการบริหารจัดการ  โครงการ/กิจกรรม ๑๖.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มาตรการ           ๑๗.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษาแก่บุคลากรและส่วนงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง           ๑๗.๒ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่วนงานบริหารและงานส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรม ๑๗.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑๘ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มาตรการ           ๑๘.๑ จัดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณ  โครงการ/กิจกรรม ๑๘.๑ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

คณะกรรมการประจำศูนย์

คำสั่งแต่งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ----------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๔ / ๒๕๕๘ คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา

เพื่อให้การบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบงานในสถาบัน สำนักหรือ ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. พระราชวรเมธี, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ๒. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. กรรมการ ๓. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ ๔. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. กรรมการ ๕. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ ๖. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. กรรมการ ๗. พระระพิณ พุทฺธิสาโร, ดร. กรรมการ ๘. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. กรรมการ ๙. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐. ดร.ประภัสส์ เทพชาตรี ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑. ดร.ลำพอง กลมกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒. ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๔. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต กรรมการและเลขานุการ ๑๕. นางสาวอรเนตร บุนนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร.) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
13062_2341208919321765_8557164783189379504_n

ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ
 • กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน
๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา ดาวโหลด

  ทำไมต้องศูนย์อาเซียนศึกษา

  • แหล่งรวมปัญญา
  • พระพุทธศาสนาอาเซียน
  • หนึ่งเดียวในอาเซียน
  • เรียนรู้ไปพร้อมกัน
  • พร้อมบริการวิชาการพุทธศาสนาศึกษา

  ข้อความจากข่าว

  28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

  ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

  20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   Translate »

   Add A Knowledge Base Question !

   You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

   + = Verify Human or Spambot ?