ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ อำนาจและภารหน้าที่
 • ศึกษาวิจัย
 • จัดระบบสารสนเทศ
 • ให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

กลุ่มงานวิจัย และ สารสนเทศ

อำนาจและภารหน้าที่
 • ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง
 • บริหารและติดตามงานวิจัย
 • จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ASEAN_MAP_Countries

ยุทธศาสตร์

 1. การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาและการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. การให้บริการทางวิชาการและการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
 4. การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
asean-map

แผนดำเนินงาน ประจำปี

ประจำปี 2558 - 2559 โครงการศูนย์อาเซียน
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ ASC MCU Research Conference เปิดศูนย์ฯ
 • โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบสากล และระดับประเทศ
 • โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • โครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสำหรับนักวิจัย
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิสัยทัศน์
 • โครงการการจัดการความรู้ผ่าน website ศูนย์ฯ
 • โครงการจัดทำคู่มือบุคลากรประจำศูนย์วิจัยอาเซียน มจร.
 • โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • โครงการจัดทำตำราพระพุทธศาสนาศึกษาในอาเซียน
โครงการศูนย์อาเซียนร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 • โครงการ ASC MCU Research Successor Program (โครงการ สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง)
 • โครงการ e-Research
 • โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและส่งเสริมการขอทุนภายนอก
 • โครงการภาษาอาเซียน
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อนำเสนอของบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จำนวน ๒ แผนงานวิจัย และ ๖ โครงการวิจัยย่อย
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้ ๑) โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง ๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน” ๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ๔) โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ๕) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต
จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
slide_03
เครือข่ายวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อาเซียน - วิทยาเขตขอนแก่น
 • อาเซียน - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • อาเซียน - วิทยาเขตเชียงใหม่
 • อาเซียน - วิทยาเขตนครราชสีมา
 • อาเซียน - วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • อาเซียน - วิทยาเขตหนองคาย
 • อาเซียน - วิทยาเขตสุรินทร์
 • อาเซียน - วิทยาเขตพะเยา
 • อาเซียน - วิทยาเขตแพร่
 • อาเซียน - วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัย ๑๒ แห่ง ๑.วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๓.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๔.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๕.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๖.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๗.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๘.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ๙. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ๑๑.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑๒. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ห้องเรียน ๕ แห่ง ๑.โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด ๒.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง จังหวัด สิงห์บุรี ๔.โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕.โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง ๑.หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๓. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๕. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๖.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗.หน่วยวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๘.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๙. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑๐.หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านหนองโจด ตำบลไฮ่หย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๑๑.หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๑๒.หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ๑๓.หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๑๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพฤกษะวันโชติการาม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑๕. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๑๖.หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๗.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สถาบันสมทบ ๗ แห่ง ๑.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี ๒.มหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๓.มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน ๔.ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ ๕.วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา ๖.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ ๗.วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ศูนย์อาเซียนมหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

๑) ๒) ๓) ๔) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

[intense_progress animation="1" gradient="1" size="large" rtl="0"] [intense_progress_segment color="#ed4c4c" value="50" text="กำลังดำเนินการ 50%"][/intense_progress_segment] [intense_progress_segment color="#82de1f" value="40" text="เสร็จ 40%"][/intense_progress_segment] [/intense_progress] ๑) ๒) ๓) ๔) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32

สารสนเทศเพื่อการบริหาร และตัดสินใจ

๑) แผนสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ ๒) ๓) ๔) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32

สารสนเทศองค์ความรู้ในประชาคมอาเซียน

๑) ๒) ๓) ๔) ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32

กลุ่มงานบริการวิชาการ

อำนาจและภารหน้าที่
 • ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน
 • เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • การฝึกอบรม
 • การสื่อสารกับสังคม
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บริการวิชาการให้พื้นที่สาธารณะ

ประจำปี 2558 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
11108269_2576584075784247_3620353898584311110_n

บริการวิชาการผ่านสื่อต่างๆ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
11108269_2576584075784247_3620353898584311110_n

บริการวิชาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง :: Self-Access Learning Center
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
11108269_2576584075784247_3620353898584311110_n

บริการวิชาการฝึกอบรม

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
forms-and-docs

แหล่งข้อมูลอาเซียน ASEAN K Base

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
forms-and-docs

ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

หัวข้อหลัก (Main Theme) งานวิจัย

 • พระพุทธศาสนากับอาเซียน
 • สังคม วัฒนธรรมอาเซียน
 • การศึกษาในประชาคมอาเซียน
 • ศาสนาในอาเซียน
 • มหาจุฬาฯ กับ อาเซียน

ข้อความจากข่าว

28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?