Academic Papers – Asean Studies Center Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ayutthaya

บทความวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา

บทความศูนย์อาเซียนศึกษา

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะด้านสังคม-วัฒนธรรม พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และด้วยภารกิจด้านการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดทำวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการของศูนย์อาเซียนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปเพื่อให้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปได้กว้างขวางจึงมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างสูง

ด้วยเหตุนี้ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงได้จัดทําวารสาร อาเซียนศึกษา มจร.  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกําหนดออกในระยะแรกปีละ ๒ ฉบับ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ

๓. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

รูปแบบของบทความ

การจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรายปี ปีละ ๒ ฉบับ


การดำเนินงาน

๑. รวบรวมบทความ และผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ

๒. จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของวารสาร


ประเภทบทความวิชาการ

๑. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นองค์ความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎีในการประกอบการวิเคราะห์ที่ชัดเจน โดยอ้างอิงจากหนังสือ งานวิจัย วารสารวิชาการ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

๒. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีกรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ

๓. บทวิจารณ์หนังสือ  review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย โดยใช้หลักวิชาการและดึลพินิจอันเหมาะสม

๔. บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

๕. บทความอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

รายชื่อบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

   พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรย์สันโดษ ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร์ สิปปะพลัง ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญ๋ในการปฏิวัติพันธุกรรม ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บทความวิชาการ

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บทความวิชาการวิจัย

 

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

เกณฑ์พิจารณา

เงื่อนไขการตีพิมพ์

๑. บทความหรืองานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)

๒. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ

๓. บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

๔. มีคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ

๕. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ

๖. การดำเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการพิมพ์เผยแพร๋

๗. กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ โดยผู้เขียนบทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนที่วารสารจะตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

๑. บทความทางวิชาการควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ หน้าเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยตัวอักษร Browallia New  ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๒ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน     ๑๕ – ๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก

๒. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน ๕ คำ

๓. ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

 ส่งบทความออนไลน์
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ติดต่อส่งบทความออนไลน์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797
Email: mcuasean@gmail.com
Website: http://www.asc.mcu.ac.th
Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.