ฐานความรู้อาเซียน Asean K Base


บทความวิจัยอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วิทยานิพนธ์อาเซียน

วิทยานิพนธ์-พุทธศาสนาในอาเซียน ( 11 )

 1. A Study of Theravāda Buddhism in Vietnam
 2. การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
 3. การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่า (๒๕๔๐)
 4. ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษา การขับงึมลาว เมืองทุละคมแขวงเวียงจันทน์ ลาว(๒๕๕๑)
 5. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของไตรลักษณ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำปงจาม ประเทศกัมพูชา
 6. พุทธศาสนาในกัมพูชา
 7. การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก: กรณีศึกษาชูชกกัณฑ์ในคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม
 8. ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
 9. ศึกษาการดำเนินชีวิตตามศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว
 10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ในอำเภออุฎงค์ จังหวัดกำพงสะพือ ประเทศกัมพูชา
 11. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สถิติศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.