ฐานความรู้อาเซียน Asean K Base


บทความวิจัยอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วิทยานิพนธ์อาเซียน

วิทยานิพนธ์-พุทธศาสนาในอาเซียน ( 11 )

 1. A Study of Theravāda Buddhism in Vietnam
 2. พุทธศาสนาในกัมพูชา
 3. การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก: กรณีศึกษาชูชกกัณฑ์ในคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม
 4. ศึกษาการดำเนินชีวิตตามศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว
 5. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของไตรลักษณ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำปงจาม ประเทศกัมพูชา
 6. การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
 7. การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่า (๒๕๔๐)
 8. ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
 9. ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษา การขับงึมลาว เมืองทุละคมแขวงเวียงจันทน์ ลาว(๒๕๕๑)
 10. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 11. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ในอำเภออุฎงค์ จังหวัดกำพงสะพือ ประเทศกัมพูชา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สถิติศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.