ฐานความรู้อาเซียน Asean K Base


บทความวิจัยอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วิทยานิพนธ์อาเซียน

วิทยานิพนธ์-พุทธศาสนาในอาเซียน ( 11 )

 1. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 2. พุทธศาสนาในกัมพูชา
 3. A Study of Theravāda Buddhism in Vietnam
 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ในอำเภออุฎงค์ จังหวัดกำพงสะพือ ประเทศกัมพูชา
 5. ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
 6. การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่า (๒๕๔๐)
 7. ศึกษาการดำเนินชีวิตตามศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว
 8. การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
 9. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของไตรลักษณ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำปงจาม ประเทศกัมพูชา
 10. ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษา การขับงึมลาว เมืองทุละคมแขวงเวียงจันทน์ ลาว(๒๕๕๑)
 11. การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก: กรณีศึกษาชูชกกัณฑ์ในคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สถิติศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.