ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน

ส่วนงานบริหาร

ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ
 • กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  full_noticeประกาศ-ภารงานศูนย์อาเซียนasc_building

  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ

  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  • กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม
   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   full_noticeประกาศ-ภารงานศูนย์อาเซียนASEAN_MAP_Countries

   โครงสร้างบริหาร

   stucture
   คณะกรรมการประจำศูนย์

   logomcu คำสั่งแต่งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ----------------------------

   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๐๔ / ๒๕๕๘ คณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา

   เพื่อให้การบริหารงานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบงานในสถาบัน สำนักหรือ ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
   • ๑. พระราชวรเมธี, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
   • ๒. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. กรรมการ
   • ๓. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ
   • ๔. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. กรรมการ
   • ๕. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. กรรมการ
   • ๖. พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. กรรมการ
   • ๗. พระระพิณ พุทฺธิสาโร, ดร. กรรมการ
   • ๘. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. กรรมการ
   • ๙. อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ๑๐. ดร.ประภัสส์ เทพชาตรี ผอ. ศูนย์อาเซียน มธ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ๑๑. ดร.ลำพอง กลมกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ๑๒. ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ๑๔. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต กรรมการและเลขานุการ
   • ๑๕. นางสาวอรเนตร บุนนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   (พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร.)

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   13062_2341208919321765_8557164783189379504_n

   บุคลากร

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

   พรบ./ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ /ข้อกำหนด / ประกาศ/ คำสั่ง

   ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง |              
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    

   พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540   ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   • พ.ร.บ.
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
             - เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ศูนย์อาเซียนศึกษา) ดาวโหลด
   • คำสั่ง
    

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

   full_noticeประกาศ-ภารงานศูนย์อาเซียนaeclogo

   งานประกันคุณภาพ

   งานประกันคุณภาพภายใน นโยบายประกัน

   หลักการและการดำเนินการ รายงานการประเมินตนเอง

   คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   forms-and-docs
   จัดการความรู้
   • แผนจัดการความรู้
   • คู่มือจัดการความรู้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
   • ระบบและกลไก
    • หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
   • แบบฟอร์ม

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

   32

   จัดการความเสีี่ยง

   • แผนจัดการความเสี่ยง
   • คู่มือจัดการความเสี่ยง ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร
   • ระบบและกลไก
   • แบบฟอร์ม 

   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

   32

   แบบฟอร์มต่างๆ (ภายใน)

   ๑) ๒) ๓) ๔)

   แบบฟอร์ม มคอ. 3 form3.pdf

   ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 1  ศูนย์อาเซียนศึกษา      Example_m1.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 2 วิชาหลักอาเซียนศึกษา      Example_m2.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 3 วิชาหลักอาเซียนศึกษา    Example m3.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 4 วิชาหลักวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_M4.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 5 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m5.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 6 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m6.pdf ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 7 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m7.pdf ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   32

   สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา

   ทำไมต้องศูนย์อาเซียนศึกษา

   • แหล่งรวมปัญญา
   • พระพุทธศาสนาอาเซียน
   • หนึ่งเดียวในอาเซียน
   • เรียนรู้ไปพร้อมกัน
   • พร้อมบริการวิชาการพระพุทธศาสนาศึกษา

   ข้อความจากข่าว

   28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

   ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

   20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    

      
   Translate »

   Add A Knowledge Base Question !

   You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

   + = Verify Human or Spambot ?