ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

คลินิกวิจัยกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม

ประชุมเครือข่ายนักวิจัย พัฒนางานวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ประจำปี 2560

พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ

พระศรีธวัชเมธี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑

ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีส่งบทความเชิงสารคดีในโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน:ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม

ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานให้โอวาทและมอบรางวัล ในการทำบุญเทศกาลขึ้นปีใหม่ของ วส.พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมพระวิปัสสนาจารย์ และให้โอวาทแก่นิสิต

ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้บริการวิชาการด้านการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์อาเซียนศึกษาประชุมบุคลากร โดยมี พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

โครงการคลินิกวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มจร ณ ห้อง A401 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

ข่าว-ประกาศศูนย์

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ...

20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind ...

คลินิกวิจัยกลุ่มพระนักพัฒนา พระนักกิจกรรม กลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ประชุมเครือข่ายนักวิจัย พัฒนางานวิจัยทุนมุ่งเป้า วช. ประจำปี 2560
พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ
พระศรีธวัชเมธี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๑
ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวอาเซียนมจร

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีส่งบทความเชิงสารคดีในโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน:ยุวสงฆ์ความสัมพันธ์ทางศาสนาไทย-เวียดนาม

ศูนย์อาเซียนศึกษา ...

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ชวนนิสิต ทั้งส่วนกลาง/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน ร่วมกิจกรรมใน ด้วยการส่งบทความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Vietnamese Culture and Tradition” นิสิตที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 15 ...

ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.

ASEAN Mini Series Talks on 17 Jan 2018, at Room D402, MCU.

 ASEAN Mini Series Talks of this week is our representative from Shan State. The programme takes place , 15.00-17.00. This programme is organizing and gathering of MCU Student Organization as a venue for sharing and learn together about multi culture in ASEAN with active learning so it has been held once in every week with specific […]

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานให้โอวาทและมอบรางวัล ในการทำบุญเทศกาลขึ้นปีใหม่ของ วส.พุทธปัญญาฯ มจร วัดไร่ขิง

พระราชวรเมธี, ดร. ...

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รก.ผอ.วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และประธาน คปพ. อ.สามพราน จ.นครปฐม .. ต่อจากนั้น เวลา 16.00 ...

พระครูสิริเจติยานุกิจ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นำพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองเจ้าคณะภาค 6 ...

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมพระวิปัสสนาจารย์ และให้โอวาทแก่นิสิต

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ...

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 19.15 -21.20 น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และรักษาการ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ...

มหัศจรรย์อาเซียน

บทความ

ข่าวสารจาก มจร. ปฏิทินศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2558 / 2015
Next Month » « Prev Month
References
x
Current Date
วิสาขบูชา
รับปริญญา มจร.
เข้าพรรษา
View all events
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3