ส่วนงานบริหาร แผน และพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) กลุ่มงานบริหาร และ ๒) กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย

กลุ่มงานบริหาร

อำนาจและหน้าที่
 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี
 • ประสานพัสดุ
 • นโยบายและแผนพัฒนา
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานมอบหมาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
asc_building

งานด้านธุรการ-สารบัญ 

ดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือบันทึกภายใน ศูนย์อาเซียนศึกษา ตัวอย่างหนังสือ เรื่อง...
 • ศอศ. 001 ขออนุมิตดำเนินการโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ และยืมเงินทดรองจ่าย
 • ขอมอบ "วารสารพุทธอาเซียน"
 • เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์
 • ขออนุมัติเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าใช้ห้อง 400
 • ขออนุมัติบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
 • ขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 • ขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อดำเนินการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • ขอเชิญอาจารย์พิเศษ
 • ขออนุญาตให้บุคลากรเป็่นอาจารย์พิเศษ
 • ขออนุญาตใช้สถานที่..............................
 • ขอขอบคุณต้นสังกัดที่อนุญาตอาจารย์พิเศษ
 • ขอขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่.........................
 • รายงานผลการเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
 • รายงานผลการประเมินตนเองศูนย์อาเซียนประจำปี ๒๕๕๙
ดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือออกถึงหน่วยงานภายนอก ศูนย์อาเซียนศึกษา ตัวอย่างหนังสือ เรื่อง...
 • เชิญวิทยากรภายนอกส่่งถึงตัวบุคคล
 • เชิญวิทยากรภายนอก่่งถึงหนส่วยงาน แบบเจาะจงบุคคล
 • ขอบคุณวิทยากร
 • ขอบคุณหนวยงานที่อนุญาตวิทยากร
 • ขอบคุณหนวยงานที่อนุญาตวิทยากร
 • ขอความอนุเคราะห์
 • ขอความอนุเคราะห์ดูงาน
แบ่งตามภาระงาน
 • ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ 
  • หนังสือบันทึกเชิญคณะกรรมการ
 • ประชุมประจำสำนักงาน (ทุกเดือน)
  • รายงานผลการประชุม 
คำสั่งศูนย์อาเซียน  ประกาศ เกี่ยวกับศูนย์อาเซียน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง อนุมัติวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist ASEAN Studies Journal BASJ)

Download (PDF, 679KB)

งานด้านงบประมาณ-การเงิน-บัญชี

แบบฟอร์มเอกสารหนังสือด้านการเงินศูนย์อาเซียนศึกษา ดาวโหลดเอกสารที่ต้องการจากลิงค์ไฟล์ pdf ที่แนบ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานด้านพัสดุ

แบบฟอร์มเอกสารหนังสือการเงินและพัสดุ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดาวโหลดเอกสารที่ต้องการจากลิงค์ไฟล์ pdf ที่แนบ
 • 1.pdf  ใบเบิกค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ
 • 2.pdf  บันทึกข้อความแจ้งซ่อม
 • 3.pdf  ใบตรวจรับการจ้าง
 • 4.pdf  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • 5.pdf  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ด้านหลัง)
 • 6.pdf  ใบเบิกค่าสอน การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ
 • 7.pdf  สัญญายืมเงิน
 • 8.pdf  รายการส่งใช้เงินยืม
 • 9.pdf  บันทึกข้อความรายงานผลไปราชการ
 • 10.pdf  ใบเสนอราคา
 • 11.pdf  ใบสำคัญรับเงิน
 • 12.pdf  ใบสั่งซื้อตรวจรับพัสดุ
 • 13.pdf  ใบสั่งจ้าง
 • 14.pdf  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • 15.pdf  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2
 • 16.pdf  ใบติดใบเสร็จรับเงิน
 • 17.pdf  ใบเบิกพัสดุ
 • 18.pdf  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • Project.pdf    แบบฟอร์มสรุปโครงการ
 • Report_.pdf   แบบฟอร์มรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานโครงการประจำปี

ประจำปี 2559
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
 2. โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน
 4. โครงการ (สถาบันภาษา) ทำในนามศูนย์อาเซียน
 5. โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
 6. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม
 7. โครงการทูตพุทธอาเซียนศึกษา
 8. โครงการวิจัย เรื่อง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"
 9. โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำศาสนาที่มีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน"
 10. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 11. โครงการพุทธวิจัย
ประจำปี 2558
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
ประจำปี 2557
 1. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน”
 3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
 4. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

 1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการทั่วไป
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการทั่วไป
 3. แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการ
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
 5. แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

แบบฟอร์มต่างๆ (ภายใน)

แบบฟอร์ม มคอ. 3 form3.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 1  ศูนย์อาเซียนศึกษา      Example_m1.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 2 วิชาหลักอาเซียนศึกษา      Example_m2.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 3 วิชาหลักอาเซียนศึกษา    Example m3.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 4 วิชาหลักวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_M4.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 5 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m5.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 6 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m6.pdf
 • ตัวอย่างการจัดทำ มคอ. 7 วิชาหลักสำคัญวิชาหลักอาเซียนศึกษา     Example_m7.pdf
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

กลุ่มงานวางแผน และพัฒนาเครือข่าย

อำนาจและหน้าที่
 • ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/พัฒนาแผน
 • งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ
 • พัฒนาเครือข่าย
 • สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน
 • งานที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
aeclogo

งานแผน

 • 1.pdf  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 (แผนที่ 12 ระยะ 5 ปี)   ปี 2555-2559 (แผนที่ 11 ระยะ 5 ปี)  
 • 2.pdf  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/ ประจำปี 2558
 • 3.pdf  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/
 • 4.pdf  แผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/
 • 5.pdf  แผนพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 7.pdf แผนพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 8.pdf แผนสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • 9.pdf แผนระบบบริหารความเสี่ยง
 • 10.pdf แผนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
 • 11.pdf แผนพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน
 • 12.pdf แผนบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • 13.pdf แผนพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
 • 14.pdf แผนระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • 15.pdf ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา  
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
forms-and-docs

แผนยุทธศาสตร์

pdf  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2560-2564 (แผนที่ 12 ระยะ 5 ปี)   ปี 2555-2559 (แผนที่ 11 ระยะ 5 ปี)   ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
forms-and-docs

แผนประจำปี

ประจำปี 2560
 • 2.pdf  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/ ประจำปี 2558
 • 3.pdf  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/
 • 4.pdf  แผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2560 /ประจำปี 2559/
 • 5.pdf  แผนพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 7.pdf แผนพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 8.pdf แผนสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • 9.pdf แผนระบบบริหารความเสี่ยง
 • 10.pdf แผนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
 • 11.pdf แผนพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน
 • 12.pdf แผนบริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • 13.pdf แผนพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
 • 14.pdf แผนระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • 15.pdf ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา
  ประจำปี 2559 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
forms-and-docs

พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ

แผนพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
 • แผนพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ
 • แผนพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
 • แผนพัฒนาเครือข่ายนิสิตอาเซียน
 • แผนพัฒนาเครือข่ายคณาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
 • แผนพัฒนาเครือข่ายวารสารอาเซียน
 • แผนพัฒนาเครือข่ายพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
 • แผนพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ระบบ
 • ร่างเอกสารบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา มจร กับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อการทำงานด้านสร้างความร่วมือเป็นเครือข่ายร่วมกัน       
กลไก โครงการ/กิจกรรม ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนศึกษา
  • 1. แนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ >> Click
  • 2. ตัวอย่าง/Template การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
   • 2.1 ตัวอย่าง Letter of Intent (LOI ) >> Click
   • 2.2 Memorandum of Understanding (MOU )Template >> Click
   • 2.3 Memorandum of Agreement (MOA)Template >> Click
  • 3. ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA)
   • 3.1 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยกองวิเทศสัมพันธ์ >> Click
   • 3.2 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยคณะ >>Click
   • 3.3 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับคณะ >> Click
  • 4. ตัวอย่างการขอความอนุเคระห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA)
   • 4.1 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยคณะ >>Click
   • 4.2 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับคณะ >> Click
  • 5. แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) >> Click
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
32

สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797 Email: mcuasean@gmail.com Website: http://www.asc.mcu.ac.th/ Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

ทำไมต้องศูนย์อาเซียนศึกษา

 • แหล่งรวมปัญญา
 • พระพุทธศาสนาอาเซียน
 • หนึ่งเดียวในอาเซียน
 • เรียนรู้ไปพร้อมกัน
 • พร้อมบริการวิชาการพระพุทธศาสนาศึกษา

ข้อความจากข่าว

28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
Translate »

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?