งานวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา Asean K Base

ผลงานส่วนวิจัยอาเซียน

Selected Title
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)             ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

แนวโน้มงานวิจัยอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

เครือข่ายวิจัย

บทความวิจัยอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานวิจัยอาเซียนที่กำลังดำเนินการ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

งานวิจัยอาเซียนที่ดำเนินการแล้ว

โครงการวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน  โดย พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดี มหาจุฬาฯ, รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน, หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะวิจัย ผลงานวิจัย http://buddhistasean.com/ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

Download (PDF, 314KB)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.[/five_twelfths_last]

แหล่งทุนวิจัยภายนอกประเทศ

Download (PDF, 70KB)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.[/five_twelfths_last]

การเผยแพร่ผลงาน

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ประวัตินักวิจัย

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.