โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ผลงานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

โครงการ

โครงการแบ่งตามลักษณะส่วนงาน:
 • โครงการส่วนงานบริหารและแผน
 • โครงการส่วนงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย
 • โครงการส่วนงานวิจัยและสารสนเทศ 
 • โครงการส่วนงานบริการวิชาการ
โครงการแบ่งตามความร่วมมือเครือข่าย:
 • โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา 
 • โครงการร่วมกับหน่วยงานภายในมจร. วิทยาเขต และ วิทยาลัย
 • โครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก มจร. ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
 • โครงการร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ           
โครงการแบ่งตามลักษณะที่ดำเนินการ:
 • โครงการที่ดำเนินการแล้ว
 • โครงการที่กำลังดำเนินการ
 • โครงการที่จะดำเนินการ
 • โครงการต่อเนื่อง
แผนผังโครงการตามลักษณะส่วนงาน
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  โครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์

  ลำดับ    โครงการและกิจกรรม ค่าความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ส่วนงาน ตัวชีวัด เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ
   1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล โดยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน                  
  • ๑.๑ โครงการผลิตผลงานวิจัยพระพุทธศาสนาที่บูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  • ๑.๒ โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ (Research Utilization)
         
   2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักวิจัยและผลิตงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่             
  • ๒.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนกับศาสตร์สมัยใหม่
         
   3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ                
  • ๓.๑ โครงการพัฒนางานวิจัยของอาเซียนศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
         
   4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                
  • ๔.๑ โครงการประชุมวิชาการพุทธวิจัยในอาเซียนระดับนานาชาติ 
  •  ๔.๒ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาเซียนศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
  • ๔.๓ โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิต นักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา และการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         
   5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการและนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ                
  • ๕.๑ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
  • ๕.๒ โครงการผลิตผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักวิจัยในอาเซียน
         
   6.   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศ                
  • ๖.๑ โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจนำมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน
         
   7 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.วิทยาเขตต่างๆ                 
  • ๗.๑ โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมหาจุฬาฯ สู่อาเซียน
         
  8 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนิสิตในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
  • ๘.๑ โครงการนิสิตอาเซียนศาสนสัมพันธ์
         
   9. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ส่งเสริมการให้บริการชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ของประชาคมอาเซียนที่บูรณาการร่วมกับพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม                 
  • ๙.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธบูรณาการกับประชาคมอาเซียน
         
  10 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐                 
  • ๑๐.๑ โครงการจัดทำหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต
         
  11 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการผลิตตำราทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาษาอาเซียน เช่น แปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียน และแปลหนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาของอาเซียนเป็นภาษาไทย                 
  • ๑๑.๑ โครงการผลิตตำราทางวิชาการและตำราการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
         
  12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ พัฒนาและเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาสู่พื้นที่สาธารณะ           
  • ๑๒.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียน
  • ๑๒.๒ โครงการส่งเสริมให้บทความวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ในอาเซียนได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
         
   13 กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษา มจร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน๑๓.๑ โครงการจัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist ASEAN Studies)                 
  • ๑๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเชิงพุทธอาเซียน
  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
         
   14 กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความตื่นรู้และทันยุคทันเหตุการณ์                 
  • ๑๔.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อาเซียนศึกษา
  • ๑๔.๒ โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนในระดับชาติและนานาชาติ
         
   15 กลยุทธ์ที่ ๑๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้กระชับ รวดเร็ว และตรงเวลา                 
  • ๑๕.๑ โครงการประเมินผลการบริหารจัดการงานของศูนย์อาเซียนศึกษาตามวงจร PDCA
         
   16 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพระดับสากล                 
  • ๑๖.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
         
   17. กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษาของศูนย์อาเซียนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                 
  • ๑๗.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพวิชาการและการศึกษา
         
   18 กลยุทธ์ที่ ๑๘ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษาให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ                 
  • ๑๘.๑ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงบประมาณของศูนย์อาเซียนศึกษา
         
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  ส่วนงานบริหารและแผน

  • โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้บริหารสู่อาเซียน
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  ส่วนงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย

  • โครงการเครือข่ายสัมพันธ์อาเซียน
  • โครงการเครือข่ายนิสิตสัมพันธ์อาเซียน
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  ส่วนงานบริการวิชาการ

  ลำดับ โครงการ ส่วนงาน ตัวชีวัด เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ
   1. พัฒนาเว็บไซต์บริการวิชาการสู่อาเซียน http://www.asc.mcu.ac.th        
   2. จัดทำวารศาสตร์ Buddhist Journal to Asean        
   3. จัดทำฐานข้อมูลสู่อาเซียน        
   4. อบรมการเขียนบทความวิชาการสู่อาเซียน                                    
  • สำหรับนิสิต
  • สำหรับบุคคลากรมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต ส่วนวิทยาลัย 
  • สำหรับนิสิตนานาชาติอาเซียน
         
   5. จัดทำตำราพุทธศาสนาในอาเซียน        
   6.  จัดทำตำราเกี่ยวกับอาเซียน        
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

  โครงการประจำปี ๒๕๕๙
  •  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
  • โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการ (สถาบันภาษา) ทำในนามศูนย์อาเซียน
  • โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
  • โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม
  • โครงการทูตพุทธอาเซียนศึกษา
  • โครงการวิจัย เรื่อง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"
  • โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำศาสนาที่มีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน"
  • โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการพุทธวิจัย
      โครงการประจำปี ๒๕๕๘
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย Phrase I สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย Phrase II
      ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  ร่วมกับหน่วยงานภายใน มจร. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ ของศูนย์อาเซียนศึกษามีดังนี้
  ลำดับ โครงการ ส่วนงาน ตัวชีวัด เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ
   1. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง        
   2. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง        
   3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ        ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน”        
   4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน        
   5. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา        
   6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต        
   7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต        
  จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  หน่วยงานระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  หน่วยงานระหว่างประเทศ

  •  
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   

  โครงการที่กำลังดำเนินการ

  โครงการประจำปี ๒๕๕๙
  •  โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
  • โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการ (สถาบันภาษา) ทำในนามศูนย์อาเซียน
  • โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
  • โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนด้วยหลักขันติธรรม
  • โครงการทูตพุทธอาเซียนศึกษา
  • โครงการวิจัย เรื่อง "วิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างประชากรพหุวัฒนธรรม"
  • โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำศาสนาที่มีต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน"
  • โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • โครงการพุทธวิจัย
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

  โครงการที่ดำเนินการแล้ว

  โครงการประจำปี ๒๕๕๘
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย Phrase I สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย Phrase II
  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ ของศูนย์อาเซียนศึกษามีดังนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการย่อย ดังนี้
  1. โครงการประชุมสัมมนานานาชาติลุ่มน้ำโขง
  2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ ๑ คน ต่อ ๑ ส่วนงาน”
  3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
  4. โครงการค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
  5. โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียนสำหรับนิสิต
  จากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเปิดกว้างถึงระดับนิสิต และเยาวชนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังปรากฏข้างต้น อย่างไรก็ตามภารกิจอีกส่วนงานของศูนย์อาเซียนคือด้านงานบริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนางานวิจัยในประชาคมอาเซียน ยังเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
   

  โครงการต่อเนื่อง

  • โครงการผลิตตำราและฐานข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในอาเซียน
  • โครงการวารสารพุทธอาเซียนศึกษา มจร.
  • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน
  ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

  ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา ดาวโหลด

  ทำไมต้องศูนย์อาเซียนศึกษา

  • แหล่งรวมปัญญา
  • พระพุทธศาสนาอาเซียน
  • หนึ่งเดียวในอาเซียน
  • เรียนรู้ไปพร้อมกัน
  • พร้อมบริการวิชาการพุทธศาสนาศึกษา

  ข้อความจากข่าว

  28058695_354297318419259_3089729092905838299_n

  ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind

  20 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม E-Tech คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมีพระมหาปิยนัฏ วชิรญาโณ (โสมา) ประธานชมรม จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The Buddhist Way to peace of mind โดยมีนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 21 รูป/คน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 รูป/คน ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    

   Translate »

   Add A Knowledge Base Question !

   You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

   + = Verify Human or Spambot ?