ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษาลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวเวียดนามและเก็บข้อมูลการทำวิจัยระหว่างประเทศ

...

9-11-60 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสานเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา และ นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะคณาจารย์และผู้บริหาร Vietnam Buddhist University ...

ดร.ลำพอง กลมกูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
พระราชวรเมธี ,ดร. นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมมงคลเจดีย์
Government started the process of honoring HM the late King Bhumibol Adulyadej with the prestigious designation with “The Great”
ดร.ลำพอง กลมกูล นำคณะนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ประกอบโครงการวิจัยฯ ณ ศูนย์พม่าศึกษา
ร่วมสังเคราะห์งานวิจัย ทุนมุ่งเป้า สกว. @ วช.
พระราชวรเมธี, ดร. มอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยทุนวช.
พระศรีธวัชเมธี เข้าร่วมประชุม “Association of ASEAN Bhuddhist Community” ณ Karaweik Palace นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

พระศรีธวัชเมธี เข้าร่วมประชุม “Association of ASEAN Bhuddhist Community” ณ Karaweik Palace นครย่างกุ้ง ...

13 ต.ค. 60  พระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ณ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ลำพอง กลมกูลนำทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ณ ...

ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.วิรัช นิยมธรรม และผศ. อรนุช นิยมธรรม ...

ดร.ลำพอง กลมกุล และคณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการใช้สื่อการวิจัย “LISREL”
Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร

Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก – ...

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Roadmap สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคอาเซียนและของโลก” โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ...

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มจร ให้บริการวิชาการโดยร่วมบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ...