ฐานความรู้พระพุทธศาสนาอาเซียน Buddhist Asean K Baseสถิติชาวพุทธในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

คณะสงฆ์อาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สัญลักษณ์

ทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สื่อสิ่งพิมพ์ ตำรา หนังสือพระพุทธศาสนาในอาเซียน

หนังสือภาษาไทย
1.ชิตมโน. พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๓๓
2.ทรงวิทย์ แก้วศรี. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม ๑๐ พระพุทธศาสนาในอินโดจีน . กรุงเทพฯ: การศาสนา. ๒๕๓๐.
3.พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
4.พระมหาอุทัย ธมฺมสาโร. พระพุทธศาสนาและโบราณคดีในเอเซีย. กรุงเทพฯ: เฟื่องอักษร. ๒๕๑๖.
5.พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ. มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
6.เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ เล่ม ๒ กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.
7. กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม. ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  ๒๕๕๗.

หนังสือภาษาอังกฤษ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.