ฐานความรู้มหาจุฬาฯ กับอาเซียน MCU & Asean K Baseมหาจุฬาฯ สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาในอาเซียน

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ประวัติศาสตร์มหาจุฬาในอาเซียน


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บุคคลสำคัญของมจร.ในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

จำนวนนิสิตอาเซียนในมจร.

สถาบันการศึกษา สถาบันสมทบ มจร.กับอาเซียน

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

โครงการมจร. กับประชาคมอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วิทยานิพนธ์พระพุทธศาสนาในอาเซียน

วิทยานิพนธ์-พุทธศาสนาในอาเซียน ( 11 )

 1. ศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน: กรณีศึกษา การขับงึมลาว เมืองทุละคมแขวงเวียงจันทน์ ลาว(๒๕๕๑)
 2. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของไตรลักษณ์ต่อทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย :กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำปงจาม ประเทศกัมพูชา
 3. ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศไทยกับคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา
 4. A Study of Theravāda Buddhism in Vietnam
 5. การศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศพม่า (๒๕๔๐)
 6. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 7. การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก: กรณีศึกษาชูชกกัณฑ์ในคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม
 8. ศึกษาการดำเนินชีวิตตามศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว
 9. การศึกษาของคณะสงฆ์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
 10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ในอำเภออุฎงค์ จังหวัดกำพงสะพือ ประเทศกัมพูชา
 11. พุทธศาสนาในกัมพูชา


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาในอาเซียน

รายชื่อบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์


ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

แนวโน้มการศึกษาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สถาบันการศึกษาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.


สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สถาบัน-ศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

สื่อสิ่งพิมพ์ ตำรา หนังสือพระพุทธศาสนา มจร. ในอาเซียน

หนังสือภาษาไทย
1.ชิตมโน. พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๓๓
2.ทรงวิทย์ แก้วศรี. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม ๑๐ พระพุทธศาสนาในอินโดจีน . กรุงเทพฯ: การศาสนา. ๒๕๓๐.
3.พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
4.พระมหาอุทัย ธมฺมสาโร. พระพุทธศาสนาและโบราณคดีในเอเซีย. กรุงเทพฯ: เฟื่องอักษร. ๒๕๑๖.
5.พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ. มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
6.เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ เล่ม ๒ กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.
7. กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม. ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  ๒๕๕๗.

หนังสือภาษาอังกฤษ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.