พระราชวรเมธี ดร.

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วัน/เดือน/ปี เกิด  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ สถานที่เกิด           จังหวัดนครปฐม การศึกษา - เปรียญธรรม ๕ ประโยค นักธรรมเอก - ประโยคพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) - พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาศาสนา มจร. - ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส อินเดีย - ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส อินเดีย (ทุนรัฐบาลอินเดีย -UGC.) ประวัติการทำงาน  - เป็นเลขานุการสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร - เป็นรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ - เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน - เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส - เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ตำแหน่งทางวิชาการ - เป็นอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ - เป็นกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ - เป็นกรรมการจัดทำหลักสูตรนานาชาติมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถานที่ทำงาน       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน         วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  rajvaramethi_00 [intense_gallery show_animation="fadeInDownBig" rtl="0" layout="circle" id="2244" include="2996,2999,2997" hover_effect="effeckt"]

  พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร.

  ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา

  ชื่อภาษาไทย: พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. English Name: Somphong Santacitto, (Phaengcharoen) Ph.D. วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ 10600 Wat Arunrajvararam, Wat Arun, Bangkokyai, Bangkok, 10600, Thailand. Websites: video.buddhistpost.net, video.buddhistthaipost.com Email: bsyth11@gmail.com โทร. 087-828-4195 ประวัติเพิ่มเติม ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  Somphong,Dr.

  ดร. ลำพอง กลมกูล

  รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา

  ชื่อภาษาไทย                 :    นางสาวลำพอง  กลมกูล ชื่อภาษาอังกฤษ           :    Miss Lampong Klomkul

  คุณวุฒิ : ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น University of Guelph, Canada ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ประวัติเพิ่มเติม ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  Dr.Lamphong

  พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที

  นักจัดการงานทั่วไป ประวัติ
  1. ชื่อ
  1.1 ชื่อภาษาไทย                 :    พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ              :    Phra Aphichet Subhadravadi
  1. คุณวุฒิ: คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
  2. ตำแหน่งปัจจุบัน
  นักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ประวัติเพิ่มเติม ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
  phraabhijet

  ผังบริหารประจำศูนย์อาเซียนศึกษา

  ส่วนงานศูนย์อาเซียนศึกษา

  ศูนย์อาเซียนศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน คอยประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริหาร วางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริการจัดการภายในออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ
  • กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเครือข่าย ปฏิบัติงานด้านการวางแผน งานโครงการและกิจกรรมต่างๆ พัฒนาเครือข่าย สร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน
  ๒. ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย จัดระบบสารสนเทศ และให้บริการวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  • กลุ่มงานวิจัยและสารสนเทศ ปฏิบัติงานส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติที่จริง บริหารและติดตามงานวิจัย จัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียน เผยแพร่องค์ความรู้สู่พื้นที่สาธารณะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารกับสังคม

  ทำไมต้องศูนย์อาเซียนศึกษา

  • แหล่งรวมปัญญา
  • พระพุทธศาสนาอาเซียน
  • หนึ่งเดียวในอาเซียน
  • เรียนรู้ไปพร้อมกัน
  • พร้อมบริการวิชาการพุทธศาสนาศึกษา

  ข้อความจากบล๊อก

  23517442_10210432341580565_4523568027338715145_n

  ศูนย์อาเซียนศึกษาลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวเวียดนามและเก็บข้อมูลการทำวิจัยระหว่างประเทศ

  9-11-60 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัยสารสานเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา และ นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะคณาจารย์และผู้บริหาร Vietnam Buddhist University เพื่อดูพื้นที่ในการสร้างวัดเพื่อเป็นที่พักของภิกษุณี และที่จัดกิจกรรมการศึกษา ซึ่งต่อไปศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จะมาร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการที่นี่ อยู่ใกล้กับอุโมงค์กูจี  ทั้งนี้ ดรงลำพอง กลมกูลได้เข้าพบ Prof.Dr.Hoang Van Viet, Director of Thai Centre,ทีมงานและบุคลากรของศูนย์ไทยศึกษา ที่ University of Social Sciences and Humanities เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมเวียดนาม ทำความตกลงจัดบริการวิชาการ งานวิจัยและสัมนาร่วมกัน

   
  Translate »

  Add A Knowledge Base Question !

  You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

  + = Verify Human or Spambot ?