วารสาร พุทธอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

Journal 0f Buddhist Asean - Asean Studies Center Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ayutthaya

 

 วารสารพุทธอาเซียนศึกษา-banner

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) [อ่านวารสารฉบับเต็ม (PDF)]

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) [อ่านวารสารฉบับเต็ม (PDF)]

รายชื่อบทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์ - Paper Online-Submission
กรุณากรอกให้เต็ม / please fill out this form completely
 
 Upload
 
 Upload
 
Powered by ARForms   (Unlicensed)

[/one_half]

ดาวน์โหลด / Download  การเตรียมต้นฉบับ

รูปแบบ (format)

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วารสารพุทธอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

วารสารพุทธอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. หลักการและเหตุผล
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาเครือข่าย การศึกษาวิจัย การจัดระบบสารสนเทศ และการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานอาเซียน และประสานความร่วมมือกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน แบ่งการบริหารงานเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนงานบริหาร และ ๒) ส่วนงานวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ในส่วนของกลุ่มงานบริการวิชาการมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สังคม  รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษาและจากแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาจึงได้จัดทำวารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Journal of Buddhist Asean Studies) ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีโอกาสในการพัฒนางานเขียน โดยเฉพาะการเขียนบทความเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัยของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สู่สังคม    ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและผลิตวารสารอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยและวิชาการในประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านอาเซียนศึกษาแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
 3. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม
 
ลักษณะของการดำเนินงาน ลักษณะของกิจกรรมในโครงการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
 1. รวบรวมบทความ และผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
 2. จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของวารสาร
  รูปแบบของบทความ
 • การจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นรายปี ปีละ ๒ ฉบับ
 • ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ เล่มที่ ๑

ประเภทบทความวิชาการ
 1. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นองค์ความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎีในการประกอบการวิเคราะห์ที่ชัดเจน โดยอ้างอิงจากหนังสือ งานวิจัย วารสารวิชาการ แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 2. บทความวิจัย หมายถึง เป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีกรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 3. บทวิจารณ์หนังสือ book review) หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย โดยใช้หลักวิชาการและดึลพินิจอันเหมาะสม
 4. บทความปริทัศน์ (review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state of the art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
 5. บทความอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
เกณฑ์พิจารณาในการตีพิมพ์
 1. บทความหรืองานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)
 2. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ
 3. บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน
 4. มีคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ
 5. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ
 6. การดำเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการพิมพ์เผยแพร่
 7. กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ โดยผู้เขียน   บทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนที่วารสารจะ     ตีพิมพ์
 
การเตรียมต้นฉบับ
 1. บทความทางวิชาการควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ หน้าเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยตัวอักษร Browallia New  ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๒ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน ๑๕ ๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน ๕ คำ
 3. ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

กองบรรณาธิการ /คณะผู้จัดทำ

 คณะกรรมการที่ปรึกษาวารสาร

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระราชวรมุนี รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต
พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ
ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระราชวรเมธี, ดร. บรรณาธิการ
พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  กองบรรณาธิการ
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.อำนาจ ยอดทอง    มหาวิทยาลัยมหิดล
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.อุทัย สติมั่น     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน),ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.เดโชพล  เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ลำพอง กลมกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
HIRATA Akiko Research Fellow (PD)  Kyoto Bunkyo University
Dr. Mo Mo Thant                          Yangon University of Distance Education
Prof. Tetsuya Taguchi                       Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University
วัตถุประสงค์                                                        
๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
๓. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนนักวิชาการอิสระเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนส่วนรวม
    หมายเหตุ             วารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดทำ ๒ ภาษารับบทความทั้งภาษาไทย-อังกฤษ บทความที่นำมาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับนั้น กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามรูปแบบแล้วจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review)  ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ส่วนทัศนะข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ  
ศิลปกรรม
พระอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที/สมโภช  โตรักษา /มงคล มาลา

 

กำหนดการเผยแพร่  ปีละ ๒  ฉบับ  (ราย ๖ เดือน)
ฉบับที่ ๑  มกราคม-มิถุนายน/ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม--ธันวาคม
 
สำนักงาน
สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐  โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐   ติดต่อส่งบทความ Email: mcuasean@gmail.com    Website: asc.mcu.ac.th
   
พิมพ์ที่ 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  โทร.๐๒๒ ๒๑๘ ๘๙๒,๐๒๖ ๒๓๕ ๖๒๓ โทรสาร ๐๒๖ ๒๓๕ ๖๒๓
 

 

   

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ผู้ทรงคุณ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารพุทธอาเซียนศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา
พระระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก สาขา พุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ดร อาจารย์ประจำหลักสูตร มจร. ขอนแก่น
พระมหาพจน์ สุวโจ, ดร.   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาอานนท์ อานันโท, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.
พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน),  ดร. อาจารย์พิเศษ สันติศึกษา
ดร.อนุวัต กระสังข์    อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก บริหารเชิงพุทธ คณะสังคม
ดร.กานดา นาคสิริ อาจารย์ประจำ วิทยาเขตอุบลราชธานี มจร.
ดร.ลำพอง กลมกูล  นักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
ดร. มนตรา เลี้ยวเส็ง  กรรมการประจำศูนย์อาเซียน
นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล  กรรมการประจำศูนย์อาเซียน
ดร.สานุ มหัทธนาดุลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
 ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิตยสถาน (ปรัชญา)
ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สำเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.จินดา จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตระ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.รท.บรรจบ  บรรณรุจิ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. พับพลึง คงชนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.นลินี ณ นคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.อำนาจ ยอดทอง                             มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อุทัย สติมั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พระมหาบุญทวี วิไลจักษ์  พระนักวิชาการอิสระ สปป. ลาว
ดร.เดโชพล  เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ. ดร. โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาญจนา ตระกูลวรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
HIRATA Akiko, Research Fellow (Ph.D) Kyoto Bunkyo University
Dr. Mo Mo Thant Yangon University of Distance Education
Prof. Tetsuya Taguchi Faculty of Culture and Information Science, Doshisha University
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

เกณฑ์พิจารณา

เงื่อนไขการตีพิมพ์
 1. บทความหรืองานวิจัยต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน (Original Article)
 2. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ
 3. บทความที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบ คัดเลือก กลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสาร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน
 4. มีคณะกรรมการดำเนินงานในรูปแบบของกองบรรณาธิการ
 5. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรูปแบบการพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ
 6. การดำเนินการเผยแพร่วารสารด้วยการพิมพ์เผยแพร๋
 7. กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และจะพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ โดยผู้เขียนบทความต้องส่งต้นฉบับไปยังกองบรรณาธิการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนที่วารสารจะตีพิมพ์
การเตรียมต้นฉบับ
 1. บทความทางวิชาการควรจัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ หน้าเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดต่อหนึ่งหน้า ด้วยตัวอักษร Browallia New  ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๒ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน     ๑๕ – ๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ มีความยาวประมาณ ๒๐๐ คำ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน ๕ คำ
 3. ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

ติดต่อส่งบทความ-เสนอแนะ

 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.
 • เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 โทรศัพท์ 0-3524-8000, ต่อ 8797 Email: mcuasean@gmail.com Website: http://www.asc.mcu.ac.th Fb: https://www.facebook.com/aseanmcu

  ดาวโหลด การเตรียมต้นฉบับ

รูปแบบ (format)

รายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.

[/one_half_last]