ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵူႈပီꧦၼႆႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသၢင်ႇၶႃႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸၢတ်းပုိတ်ႇပၼ် ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ လိၵ်ႈႄၶႇ ႁူမ်ႈပႃးၶွမ်းၼႆၶႃႈ။

ၼႂ်းၵူႈပီꧦၼႆႉေၵႃႈ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢၼ်မႃးၶုိၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်ႈၸဵတ်းသိပ်းေသ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႇယႂ်ႇၼမ်ႉႄတႉၶႃႈ။

ယူိင်းဢၢၼ်းႄတႉ တႃႇေတႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ေသ သမ်ႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉလူဝ်ႇတုိဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

Tai Sangha Student had open every years for education after class.

Closing Education class.